Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Årsmötet 2023

Byggchefernas årsmöte 2023 arrangerades digitalt den 12 maj. Protokollet från årsmötet hittar du här

Dagordning

1. Inledning och mötets öppnande

2. Upprop av ombud, revisorer och gäster

3. Prövning om årsmötet kallats i behörig ordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av mötesjusterare tillika rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse och bokslut 2022

9. Revisorernas berättelse 2022

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

11. Rapport från tidigare beslut föregående stämma

12. Fyllnadsval av revisor samt revisorssuppleant

13. Motioner och styrelsens yttrande
Motion 1: Ta fram fler företrädare på arbetsplatserna

14. Styrelsens förslag
a) Verksamhetsplan 2023
b) Stadgeändring
c) Medlemsavgift
d) Budget

15. Övriga frågor

16. Årsmötet avslutas

Följ oss på
sociala medier