Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Instruktion för valberedningen

Byggcheferna är en förening för Ledarnas medlemmar inom hela byggbranschen. Föreningens uppgift är att inom sitt område samla cheferna och skapa gemenskap mellan dem genom att erbjuda föreningens medlemmar det som är unikt för föreningen i form av intressegemenskap och aktiviteter medan Ledarna svarar för erbjudandet om service, stöd och gemenskap till alla medlemmar. Föreningen ansvarar för medlemmarnas inflytande på Ledarnas representativa demokrati, bevakar bransch-, myndigheters- och förvaltningsspecifika frågor och yrkesfrågor. Medverkar i medlemsrekrytering samt ansvarar för medlemsinflytandet vid centrala förhandlingar. Medlem bör välja den förening inom vars område medlemmen arbetar. Efter ansökan kan medlem antas i Byggcheferna om de så önskar, trots att de verkar inom annat avtalsområde. Föreningens verksamhet regleras även av beslut av kongress, representantskap och förbundsstyrelse.

Byggchefernas värdegrund

Vi arbetar för en byggbransch som genomsyras av ett gott ledarskap, mångfald, etiskt handlande och som tar chefens arbetsmiljö och ansvar på allvar. Vi ska vara engagerade, förändringsbenägna och synliga genom ärlighet, respekt och tillit.

1. Utgångspunkter

Valberedningen väljs vid stämman med en mandatperiod på fyra år och bereder stämmans val av föreningsstyrelse och revisorer. Valberedningen bereder även stämmans beslut om arvoden till föreningsstyrelse och revisorerna. Valberedningen ska eftersträva mångfald beträffande olika delbranschen, chefsbefattningar, chefserfarenhet, kön, etnisk bakgrund, geografisk spridning och ålder.

2. Uppgiften

Valberedningen ska ta fram förslag till en styrelse som har den kompetens som krävs för att leda föreningen, där ledamöterna ska kunna kombinera ett styrelseuppdrag med en chefs yrkesliv. Valberedningens arbete ska tillgodose föreningens intresse. Detta innebär att valberedningen ska sträva efter att lägga ett förslag som speglar föreningens hela bredd och mångfald av chefer.

Valberedningen har till uppgift att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma presentera ett förslag bestående av följande:

 • Ordförande och kassör
 • Ledamöter samt suppleanter till föreningsstyrelse
 • Två revisorer varav en suppleant
 • Kongressombud
 • Eventuella arvoden till ovanstående poster

3. Arbetsformer

Valberedningens arbete ska kännetecknas av ett för medlemmarna öppet, transparent och tillgängligt arbetssätt. Nomineringar till föreningsstyrelse och revisorer ska vara valberedningen tillhanda senast 4 veckor före stämman. Valberedningen kan själva ta initiativ och nominera till uppdragen enligt föreningens kriterier.

Valberedningen bör under hela mandatperioden hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom föreningens intresseområden. Kunskapsinhämtningen och analysfasen inför stämman inbegriper bland annat att intervjua sittande föreningsstyrelse. Intervjuerna genomförs för att bilda sig en uppfattning om vilka krav som bör ställas på de nominerade kandidaterna och vilka eventuella kompetensområden som bör förstärkas.

Ledamot i valberedningen som avser att själv kandidera till styrelse- eller revisorsuppdrag måste omedelbart lämna uppdraget i valutskottet.

4. Presentation

Valberedningen ska presentera sitt förslag till föreningsstyrelse och revisorer två veckor före ordinarie föreningsstämma. Då ska valberedningen presentera samtliga nominerade med uppgift om:

 • Namn
 • Ålder
 • Kön
 • Anställning (befattning, företag och ort)
 • Kort presentation av intresse, erfarenhet, etc.

Redogörelsen ska även innehålla till vilka uppdrag personen är nominerad till. Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. Valberedningen ska också redogöra för hur arbetet bedrivits.

Utdrag ur Ledarnas stadgar

Mom 3          Utgångspunkt
Utgångspunkt för valberedningens arbete är föreningens och Ledarnas stadgar.

Vägledande kriterier

I ledarnas stadgar finns regler som påverkar valberedningens arbete.

§ 13 Vägledande principer för val till Ledarnas beslutande organ

 • Minst en tredjedel av styrelsens ledamöter ska representera det ena könet. I övrigt ska en jämn fördelning av könen eftersträvas.
 • Medlemmar av olika åldrar bör vara representerade
 • Medlemmar i chefspositioner på alla områden bör vara representerade
 • Medlemmar i chefspositioner på alla nivåer bör vara representerade
 • Medlemmar i chefspositioner på arbetsplatser av olika storlek bör vara representerade
 • Medlemmar i chefsposition enligt Ledarnas chefsbegrepp i § 1 ska vara i majoritet i beslutande organ
 • Mångfald ska eftersträvas i alla val

§ 14 regler för uppdrag i Ledarna

Mom 1          aktiv medlem kan ha uppdrag inom de egna organisationsenheterna och Ledarnas gemensamma organ.

Mom 2          arbetslös medlem som står till arbetsmarknadens förfogande kan ha uppdrag

Mom 3          medlem som lämnar aktuell organisationsenhet eller blir heltidspensionär kan inte längre kvarstå i uppdraget


Utdrag ur protokoll från möte med Ledarnas styrelse den 28-29 oktober 2010

§ 19 Ledarnas förhållningssätt till Sverigedemokraterna

Förbundsstyrelsen diskuterade Ledarnas hållning till medlemmar som är aktiva inom Sverigedemokraterna. Vår värdegrund ligger till grund för detta. En person som har förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna kan inte samtidigt ha förtroendeuppdrag för Ledarna. Förbundsstyrelsen är enad i frågan. Beslutet är sedan bekräftat av såväl kongressen 2010, 2014 som kongressen 2016.

 

Instruktioner godkända på styrelsemöte i november 2017

Följ oss på
sociala medier