Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Olika mycket jämställt i samhällsbyggnadssektorn

Trots att fastighetsbranschen utpekats som jämställd är den bara aningen bättre än medianen för alla branscher i Sverige. På vissa delområden har byggbranschen kommit längre. Mest jämställd av alla delbranscher inom samhällsbyggnad är el/energi. Det visar en ny rapport från Byggcheferna i samarbete med Nyckeltalsinstitutet.

Sedan 2003 mäter Nyckeltalsinstitutet jämställdhet i företag och branscher baserat på en modell med nio nyckeltal som bildar ett index. Ju högre index desto mer jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor. Inom samhällsbyggnad finns index för tre delbranscher:

 1. El/energi 134
 2. Bygg/anläggning 125
 3. Fastighet 123

Det kan jämföras med medianen för alla branscher som är 120 av max 180.

Att el/energi är mest jämställd beror på att den har bättre resultat än de två andra i fyra av nio nyckeltal för jämställdhet: lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och tillsvidareanställningar.

– Trots en sned könsbalans lyckas el/energi skapa mer jämställda arbetsförhållanden än fastighet och bygg. Könsfördelningen får aldrig bli en ursäkt för att inte ha jämställda villkor, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Byggbranschen har flera utmaningar inom jämställdhet:

 • Bara cirka sex procent av byggbranschens olika yrkesgrupper är jämställda. Det innebär i genomsnitt att bara en av 15 yrkesgrupper har minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män.
 • Byggbranschens ledningsgrupper utgörs fortfarande till stor del av män, ungefär tre av fyra.
 • De män som tar ut föräldraledighet tar i genomsnitt ut nästan 50 dagar färre än kvinnorna. Det är en betydligt större skillnad än i andra delar av arbetsmarknaden där medianvärdet är färre än 30 dagar i skillnad mellan könen.

På ett positivare plan kan vi konstatera att de kvinnor som är anställda i byggbranschen har lika möjligheter att bli chefer som männen har. Dessutom har nästan alla, kvinnor som män, heltidstjänster och fler än nio av tio, både kvinnor och män, har en tillsvidareanställning. Detta är faktorer som gynnar möjligheten för jämställdhet.

– Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs – de bygger och bidrar till dess framgång. Genom att mäta organisationens arbetsvillkor är det möjligt att förstå hur jämställd organisationen är som arbetsgivare och hur man står sig mot branschen, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Fastighet är delbranschen med störst andel kvinnor jämfört med de andra delbranscherna och den som kommit längst med jämställda ledningsgrupper. Att fastighet ändå inte har ett högre index beror främst på större skillnader i långtidssjukfrånvaro och anställningsformer mellan kvinnor och män än bygg.

Fakta om Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex:

De nio nyckeltalen som utgör jämställdhetsindexet är:

 • Yrkesgrupper – könsfördelningen i verksamhetens olika yrken. Med jämställda yrkesgrupper menas att högst 60 procent av de som ingår i respektive yrke är av samma kön.
 • Ledningsgrupp – fördelningen av kvinnor och män i högsta ledningen. Med jämställd ledningsgrupp menas en könsfördelning om 40/60 procent.
 • Lika karriär – i vilken utsträckning kvinnor och män i verksamheten har lika möjligheter att avancera och bli chefer.
 • Lön – löneskillnader bland medarbetarna kopplade till kön.
 • Långtidssjukfrånvaro – skillnader i långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män.
 • Föräldraskap – skillnader i uttag av föräldradagar mellan män och kvinnor.
 • Sysselsättningsgrad – skillnader mellan män och kvinnor när det gäller i vilken utsträckning de arbetar deltid och heltid.
 • Tillsvidareanställning – skillnader mellan män och kvinnor när det gäller tryggare och mindre trygga anställningsformer.
 • Aktivt arbete – i vilken utsträckning diskrimineringslagens krav på aktivt arbete uppfylls.

Dessa nyckeltal vägs samman till en så kallad Jämixpoäng som gör det möjligt att exempelvis jämföra olika branscher. Ju högre poäng desto mer jämställd är branschen.

Nyckeltalsinstitutet genomför kartläggningar av företag och organisationers arbetsvillkor sedan 1996 och har 23 års data om svenskt arbetsliv och utveckling i arbetsvillkor och arbetsmiljö. I företagets databas finns över 760 000 medarbetares arbetsvillkor fördelat på ca 370 organisationer.

Publicerad 2020-03-04 i Press

Följ oss på
sociala medier