Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies. Läs mer om cookies

Fortsätt

Fakta arbetsmiljölagen – arbetsmiljöbrott

Artikel ursprungligen publicerad för två år sedan, men med ett högaktuellt ämne. 

Endast ca två procent av anmälda arbetsmiljöbrott leder till fällande dom (124 av 6 152 polisanmälningar under åren 2006-2010) . Lägger man till samtliga lagföringar, bland annat de som dömts till företagsbot, ökar siffran till sex procent. Enligt en studie som Arbetsmiljöverket (AV) tagit fram för denna period var dagsböter den dominerande påföljden under 2006 och 2007, medan företagsbot var vanligast under de följande åren (förändringen hör samman med de regelförändringar som gjordes med införande av företagsboten år 2006 och som fick genomslag först ett par år efter).  Totalt har under perioden vart åttonde åtal ogillats och när det gäller brottstypen vållande till annans död ogillades åtal i närmare hälften av fallen. Av de 383 fall som ledde till lagföring under den aktuella perioden utgjorde mer än hälften företagsbot mot näringsidkare och studien visar också att i de fall en fysisk person kunnat lagföras handlar det om en medelålders man som är svensk medborgare och som är chef (vd, eller i mellanposition, typ projektledare, produktionsansvarig).

Undersökningen visar också att byggindustri och fastighetsförvaltning var den bransch med andelsmässigt klart flest polisanmälda respektive lagförda arbetsmiljöbrott (2006-2010). Därefter följde tillverkningsindustri samt handel, hotell och restaurang.  Närmare hälften av alla brott mot arbetsmiljölagen (AML) och 25 procent av brottsbalksbrotten kunde hänföras till byggindustri och fastighetsförvaltning. (Händelser som av åklagare bedömts som brottsbalksbrott är vållande till arbetstagares död, vållande till kroppsskada eller sjukdom, framkallande av fara för arbetstagare).

Statistiken över arbetsmiljöbrott är osäker beroende på att polisen tenderar att klassificera händelser olika (olycka eller brott). Enligt en intervjuundersökning som Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet genomfört prioriterar poliser arbetsmiljöbrott lågt och anser dessa brott vara mer tidsödande att utreda än annan brottslighet.

Text: Pamela Collin

 

Publicerad 2014-11-05 i Övrigt

Följ oss på
sociala medier